Op weg naar een nieuwe toekomst voor katholiek Utrecht

U hebt in het Magazine Tussentijds al kunnen lezen over de vormig van het centrale secretariaat voor de drie stadsparochies, in het pastoraal centrum van de Aloysiuskerk aan de van Ostadelaan.
Een en ander heeft alles te maken met de voorgenomen samenvoeging van de drie parochies, St.Ludgerus, St.Martinus en Salvator tot één parochie voor de stad Utrecht. Daar zullen niet bij horen de parochie Licht van Christus van Vleuten De Meern en ook niet de Gerardus Majella. Deze laatste parochie is overgenomen door de broeders van St. Jan.
Zoals u weet wordt op dit moment verkend welke kerken op termijn (en termijn betekent voor de een al vrij snel, voor de ander pas over jaren) zullen moeten worden gesloten en waar in de betreffende wijk pastorale steunpunten kunnen worden ingericht. Het is een harde boodschap, maar een noodzakelijke. Echter, het sluiten van een kerkgebouw betekent zeker niet het afschrijven van de gemeenschap daar. Daarbij stelt de aartsbisschop zich op het standpunt dat dit proces uiterst zorgvuldig en in een gestadig, maar rustig tempo moet worden uitgevoerd. Monseigneur Eijk wil per kerk een besluit kunnen nemen gebaseerd op een inventarisatie van de vitaliteit van de gemeenschap waaronder aantal kerkgangers, aantal actieve vrijwilligers, de plaats in de wijk en dergelijke, alsook een aantal andere aspecten zoals de beheerskosten.
De parochiebesturen willen daarnaast ook kijken naar de eventuele gebruiksmogelijkheden van een te sluiten kerkgebouw door middel van exploitatie door derden, met het oog op de behoefte van de geloofsgemeenschap én de wijk. We doen dat in samenspraak met de gemeente.
Om het gehele proces goed te kunnen stroomlijnen, en om één lijn te kunnen trekken, is aan de aartsbisschop gevraagd om per 1 november jongstleden alle drie de parochiebesturen te ontheffen van hun functies en tezelfdertijd een “Personele Unie” in te richten. Juridisch betekent het dat de afzonderlijke parochies nog blijven bestaan waarbij de drie besturen hun taken en verantwoordelijkheden overdragen aan de Personele Unie, een soort interim bestuur, welke per parochie besluiten neemt, maar intern als één bestuur werkt.
Dat bestuur laat zich bijstaan door één algemeen en gezamenlijk secretariaat aan de Adriaen van Ostadelaan.
Vice-voorzitter van dat interim-bestuur is de heer Louis van Daalen uit Zwolle, die al verschillende kerkfusies heeft begeleid en die ook de stuurgroep de afgelopen jaren heeft voorgezeten. Bas Janssen blijft de penningmeester en Riet Blom van de Salvatorparochie zal met name personeelsbeleid gaan voeren. Frans Joosten zal de secretaris zijn. Een aantal vacatures zal nog worden ingevuld.
Zodra meer bekend is ten aanzien van de resultaten van de inventarisatie van de kerkgebouwen, zal het interim bestuur opnieuw bijeenkomsten beleggen in de verschillende geloofsgemeenschappen. Daarover wordt u nog uitgebreid geïnformeerd.
Als u ideeën of suggesties heeft ten aanzien van de kerkgebouwen, wilt u dat dan alstublieft kenbaar maken bij het algemeen secretariaat of een der bestuursleden? We zullen daar zeker naar luisteren en kijken.
Wij zijn onderweg, naar een nieuwe en andere toekomst voor katholiek Utrecht. Het lijkt een tocht door de woestijn, met zoeken, vallen en weer opstaan, maar het is wel een tocht ten leven; het zijn moeilijke tijden, maar u weet: De tijden dat zijn wij. We moeten, en we gáán het samen doen: werken aan Katholiek Utrecht voor de 21e eeuw. Het bestuur heeft uw hulp en steun daar hard bij nodig, en samen hebben we daar Gods zegen bij nodig en de voortdurende werking van zijn Heilige Geest.

Frans Joosten