St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
mededelingen rondom de koepel

17 MAART T/M  25 MAART 2018

 

ALS DE GRAANKORREL…….
Vandaag zegt Jezus in het evangelie dat een graankorrel in de aarde moet vallen om te sterven. Want zo alleen kan hij rijke vrucht voortbrengen. Hij zegt hier iets heel belangrijks. Een mens moet sterven om te leven. Durven verliezen om te winnen. Dat ziet hij ook als zijn eigen lot. Maar het geldt ook voor ieder van ons. Wij brengen alleen maar vruchten voort, wanneer wij ons eigenbelang loslaten. Zodat wij ons eigen leven durven prijsgeven ten bate van anderen. Dat doen vaders en moeders al voor hun kinderen. Echtgenoten die hun partner het beste gunnen. En we kennen allemaal de mensen die in de tweede wereldoorlog, met gevaar voor eigen leven anderen een schuilplaats boden. Onze maatschappij is geprivatiseerd. Waar is de vroegere verbondenheid gebleven? roepen wij. Richten wij ons hoofd naar omhoog. In het besef dat het leven niet bedoeld is om zoveel mogelijk alle genot na te jagen. Juist de toewijding aan het geluk van anderen brengt ons de ware rijkdom.
pastor Oostendorp

PAROCHIEAGENDA
za 17 mrt
18.00 uur Viering Zaterdagavond Anders: Antoniuskapel
vijfde zondag van de Vasten
zo 18 mrt 
09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, gemengd koor
09.30 uur eerste Communieproject
13.00 uur doop van Laurens de Jong: pastor Smits
ma 19 mrt 14.00 uur ouderensoos
di 20 mrt 
10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
20.00 uur tweede avond voorbereiding doop van kinderen; pastoor Huitink
do 22 mrt 10.00 uur vergadering koffiegroep
vr 23 mrt 
10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
19.00 uur Matthaüspassion, Utrechtse Oratorium Vereniging
za 24 mrt 
15.30 uur palmpaasstokken maken
18.00 uur Palmpasen met de scouting, gezinsviering: pastor Martens, kinderkoor
Palmzondag
zo 25 mrt 
09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, Mixtuur
09.30 uur eerste Communieproject

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Zo 18 mrt:
Henny Scherrenberg-van Impelen; Louis Bouwman; voor Laurens de Jong, die vanmiddag door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap wordt opgenomen.
Zo 25 mrt: jaargedachtenis Joop Soons.

COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor de geloofsgemeenschap € 230,50 en voor de Vastenactie € 223,85.
Tijdens de vieringen in het weekend zijn er twee collectes. De opbrengst van de eerste collecte is voor onze geloofsgemeenschap, de tweede collecte is voor de Vastenactie.
Wij danken u voor uw gaven.

VASTENACTIE 2018
In deze veertigdagentijd houden de samenwerkende Utrechtse parochies de vastenactie voor de opvang van vluchteling- studenten door Monseigneur Yousif Mirkis, bisschop in Kirkuk, Noord-Irak. In het maartnummer van het Tussentijds magazine van katholiek Utrecht komen enkele studenten uit Irak zelf aan het woord. Zij onderstrepen de betekenis van het project voor hun leven. Een van hen zegt dat de bisschop in 2014 zijn leven heeft gered toen hij als vluchteling uit Mosul onderdak kreeg in Kirkuk. Een andere student vertelt dat ze als yezidi na alle haat en geweld van IS tegen haar clan in een meidenhuis van de bisschop veiligheid vond. In haar nieuwe woonomgeving heeft ze ook waardering gekregen voor de verschillende achtergrond van mensen, met wie ze samenleeft. Aan iedere euro die in de parochies van Utrecht voor het studentenproject in Noord-Irak wordt ingezameld zal 50 cent door de Bisschoppelijke Vastenactie voor het project worden toegevoegd. Met andere woorden: de Bisschappelijke Vastenactie maakt de opbrengst van iedere collecte 50% groter.
Daarom het dringende verzoek om giften en collecteopbrengsten voor de vastenactie te storten op rekening NL78RABO0181916525 t.n.v. St. Martinusparochie te Utrecht o.v.v. vastenactie 2018 Studentenwerk Kirkuk.

DE ALOYSIUSKERK OPEN VOOR PASEN!
Ook dit jaar is de Aloysiuskerk rondom Pasen een aantal middagen open.
Op dinsdag 27 maart, woensdag 28 maart en donderdag 29 maart kunt u ons bezoeken vanaf 15:00 tot 17:00 uur. U kunt de kruisweg bekijken, met prachtige reliëfs van architect Wiegman en genieten van de vertoonde passiemuziek op de beamer.
Een kaarsje opsteken of verstilling zoeken is natuurlijk ook goed mogelijk.
Op vrijdag 30 maart bidden we om 15:00 uur met u de kruisweg in een viering en kunt u meelopen.

VEEL BELANGSTELLING VOOR PRESENTATIE PASTORALE VISIE VOOR KATHOLIEK UTRECHT
Woensdagavond 14 maart waren 80 mensen uit de geloofsgemeenschappen van de Ludgerus-, Salvator- en Martinusparochie bijeengekomen om de presentatie van de pastorale visie mee te maken. De zaal van de Rafaelkerk was daarmee vol. Pastoor Ton Huitink opende avond en vertelde hoe het pastoraal team zich bij het schrijven had laten inspireren door het Emmaüsverhaal. Hij benadrukte ook dat deze visie een werk- en groeidocument is waarmee we allemaal samen aan het werk moeten gaan. Pastor Gérard Martens belichtte de hoofdlijnen van het document dat Jezus Christus in het midden van onze ontwikkeling van geloof en kerk-zijn plaatst. “We moeten ons ervan laten doordringen dat de Heer al vóór ons uit gaat. Wij worden uitgenodigd tot navolging. Een navolging die kleur krijgt doordat we de ons in het doopsel al meegegeven verantwoordelijkheid en deelname in het priesterlijk, profetisch en koninklijk ambt van Jezus uitleven door hem te vieren en lief te hebben, Hem te leren kennen en verkondigen en Hem te dienen in de ander. In kleine groepen spraken de aanwezigen door over de indruk die de visie hen gaf en de uitdagingen waarvoor zij zich gesteld zien. De avond werd besloten met een gezamenlijk avondgebed. De visie is te lezen op www.katholiekutrecht.nl .

OECUMENISCHE VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD, JOHANNES BERNARDUS
Elke woensdagavond in de Vasten (behalve in de Goede Week!) is er een Vesper in de Johannes-Bernardus. Ds. Hans Koops (dominee van de voormalige Marcusgemeente, nu van de Nicolaï) en pastor Hans Harmsen gaan om de beurt voor in deze vieringen.
Aanvang 19:00 uur op de woensdagen 14 en 21 maart.

VIERING ZATERDAGAVOND ANDERS -- SINT PATRICK, VAN HERDER TOT HEILIGE
Op 17 maart is het St. Patricksday. Voor de Ieren een dag gewijd aan hun beschermheilige. Zij vieren deze dag bijna net zo groots als wij koningsdag vieren. Wie was deze Patrick of Patricius eigenlijk? Hij leefde in de vierde/vijfde eeuw en als jongen werd hij als slaaf verkocht, later toen hij weer vrij was leefde hij dichtbij de natuur in de nabijheid van druïden. Naar verluid zou hij vele kerken hebben gesticht en hij heeft ons een aantal zegenrijke geloofsteksten nagelaten.
In de Viering Zaterdagavond Anders van 17 maart verbinden we zijn verhaal met onze eigen traditie.
Komt u ook?

ZONDAG 18 MAART, 14.30 UUR FILMMIDDAG HEILIGEN IN BEELD ST. PATRICK, KOFFIEKAMER ST. AUGUSTINUSKERK
Patricius (geboren tussen 385 en 401, overleden op 17 maart 461) (Engels.: Saint Patrick) is de beroemdste missionaris van Ierland en is heilig verklaard. Hij is werkzaam geweest in de vijfde eeuw. Van het begin van zijn activiteiten, noch van zijn geboorte is een precieze datum bekend. Er zijn twee boeken van zijn hand, de Belijdenis en de Brief aan de soldaten van Coroticus. Daarin wordt duidelijk dat hij als jongen van 16 door Ierse heidenen als slaaf naar het eiland gebracht werd. Daar werd hij schaapherder en leerde Iers. Door een visioen kon hij vluchten en keerde hij naar zijn ouders terug, maar volgens een andere legende werd hij door heidense Ieren na 6 jaar naar Gallië gebracht. Hij ging de priesteropleiding volgen in Auxerre in het toenmalige Gallië. Vandaag geldt hij als dé Ierse heilige bij uitstek. De feestdag van Patricius, 17 maart, St. Patrick's Day, is de nationale feestdag van Ierland. Inleiding door rector P. Kuipers, pr.

MATTHAÜS PASSION
St. Aloysiuskerk 23 maart a.s., aanvang 19.00 uur: Utrechtse Oratorium Vereniging, Orkest van de Utrechtse Bachcantatediensten; Wim Wijting-orgel; diverse solisten; muzikale leiding: Roel Vogel.
Toegang € 28,-, incl. programmaboekje en drankje in de pauze.
Voor jongeren tot 21 jaar is de toegangsprijs € 15,-. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van de UOV, De Literaire Boekhandel, Lijnmarkt 17 en Plato, Voorstraat 35, Utrecht. Ook kunt u kaarten bestellen via e-mail: kaartverkoopuov@gmail.com. Op 23 maart tevens vanaf 18.30 uur bij de ingang van de kerk.
Het adres van de kerk is Adriaen van Ostadelaan 2, Utrecht. De kerk is via stadsbus 8 gemakkelijk te bereiken. In de kerk is geen garderobe!

GEZINSVIERING PALMPASEN EN PAASSPEL
Zaterdag 24 maart om 18.00 uur vieren we in de Aloysiuskerk samen met de kinderen van Scouting Utrecht Oost Palmpasen. Met Pasen zondag 1 april om 9.30 uur spelen we tijdens de viering het Paasspel. Daarna gaan we tijdens de viering naar de pastorie voor een eigen kinderviering. Doe je mee? De repetities zijn al in volle gang.
Informatie bij Relinde Tax: relindetaxsnelder@hotmail.com of bel Relinde: 030-2522273.
Sebastian Holz (dirigent van het kinderkoor), Relinde Tax en Annette de Groot (gezinsvieringen)

PALMPASENVIERING ALOYSIUS MET SCOUTING, ZATERDAG 24 MAART 18.00 UUR
Zaterdag 24 maart is er in de Aloysiuskerk een palmzondagviering gericht op kinderen.
Traditiegetrouw komt de Scoutinggroep van Utrecht Oost massaal naar de viering.
De in het middagprogramma gemaakte palmpaasstokken worden in de viering gewijd.
Ook de kinderen van de eerste communievoorbereidingsgroep komen met palmpaasstokken. Aansluitend aan de viering worden de stokken naar mensen gebracht die het steuntje van deze paasgroet kunnen gebruiken.

ZOMERTIJD
In de nacht van 24 op 25 maart gaat de klok om 2.00 uur één uur vooruit. Let u daarop, als u op Palmzondag om 9.30 uur de eucharistieviering wilt bijwonen.

HUISPAASKAARS
Evenals voorgaande jaren kunt u weer een huispaaskaars bestellen. Een voorbeeldkaars staat achter in de kerk en daar ligt ook een intekenlijst bij. De kaars kost dit jaar € 20,00. De huispaaskaarsen worden samen met de grote paaskaars tijdens de paaswake gewijd en kunnen daarna naar huis meegenomen worden.

WITTE DONDERDAG
Evenals voorgaande jaren is er op Witte Donderdag (29 maart) om 17.45 uur een gezamenlijke broodmaaltijd ter voorbereiding op Pasen. Informatie hierover ligt op de leestafel achterin de kerk of achter in de kapel. U kunt zich aanmelden bij Ineke van Holsteijn, tel. 06-13734603 of bij het secretariaat, tel. 030-2515775.


 

St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
mededelingen rondom de koepel

10 MAART T/M  18 MAART 2018

 

LAETARE, VERHEUG U !
Midden in de Veertigdagentijd klinkt de oproep: verheug u! In deze Veertigdagentijd volgen we Jezus op zijn lijdensweg, die eindigt in de duisternis van zijn dood aan het kruis. Maar door het duister van de dood breekt al het licht van Pasen door. Jezus’ kruisdood laat de macht van het kwaad zien, maar zijn dood wordt ook teken dat God de wereld lief heeft. Zoals de bronzen slang, die Mozes ophief in de woestijn, teken werd van nieuw leven voor allen, die door de dodelijke slangen gebeten waren.
Zo wordt Jezus geheven aan het kruis, om aan alle gelovigen nieuw leven te geven, eeuwig leven,
het leven van Pasen.
pastor P. Rentinck

PAROCHIEAGENDA
za 10 mrt
17.00 uur Vormselbijeenkomst + maaltijd
18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck, Mixtuur
vierde zondag van de Vasten
zo 11 mrt 
09.30 uur eucharistieviering: pastor Rentinck, Schola
09.30 uur eerste Communieproject
ma 12 mrt 14.00 uur ouderensoos
di 13 mrt 
10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
19.30 uur bestuursvergadering
20.00 uur eerste avond huwelijksvoorbereiding: pastor Westerveld
wo 14 mrt 
14.00 uur vergadering KBO
14.30 uur vergadering wijkcontactpersonen
do 15 mrt 20.00 uur vergadering wijkcontactpersonen
vr 16 mrt 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
za 17 mrt 18.00 uur Viering Zaterdagavond Anders: Antoniuskapel
vijfde zondag van de Vasten
zo 18 mrt 
09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, gemengd koor
09.30 uur eerste Communieproject
13.00 uur doop van Laurens de Jong: pastor Smits

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Za 10 mrt:
jaargedachtenis Hanny Hulst-Vermeulen; jaargedachtenis Marjo van der Seijs; Piet van Burik; Jan Tieleman.
Zo 11 mrt: jaargedachtenis Hanny Hulst-Vermeulen; jaargedachtenis Marjo van der Seijs; Loet Scherrenberg en zijn ouders.
Zo 18 mrt: Henny Scherrenberg-van Impelen.

COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor de geloofsgemeenschap € 134,10 en voor de Vastenactie € 171,70.
Tijdens de vieringen in het weekend zijn er twee collectes. De opbrengst van de eerste collecte is voor onze geloofsgemeenschap, de tweede collecte is voor de Vastenactie.
Wij danken u voor uw gaven.

VASTENACTIE SAMENWERKENDE UTRECHTSE PAROCHIES VOOR JAAR 2018
De vastenactie van de samenwerkende Utrechtse parochies wordt in de veertigdagentijd van 2018 opnieuw bestemd voor de opvang van vluchteling-studenten door Monseigneur Yousif Mirkis, bisschop in Kirkuk, Noord-Irak. Bisschop Mirkis is enkele malen in Utrecht op bezoek geweest en verteld over de situatie van de kerk In Irak. Bij zijn laatste bezoek in november vertelde bisschop Mirkis over de veranderde situatie in zijn bisdom door de overwinning van het Irakese leger op de milities van IS, in najaar 2017. Door de verdrijving van IS uit Mosul en de omliggende dorpen kunnen de mensen uit de kampen rond Kirkuk, waar ze sinds 2014 veilig waren voor IS, naar huis terugkeren. Intussen is de universiteit van Mosul weer geopend. Door de grote verwoestingen in de stad en de omliggende dorpen is er gebrek aan huisvesting en is het voor de meeste studenten niet mogelijk terug te keren zonder dat de studie eronder lijdt. Daarom houdt de bisschop de studentenopvang in Kirkuk nog open.
En geeft hij aan 500 studenten uit de omgeving van Mosul de gelegenheid om in Kirkuk hun studie af te ronden. De meerderheid van de studenten die door de bisschop worden geholpen zijn vrouwen van yezidi-achtergrond, een bevolkingsgroep die door geen enkele organisatie geholpen wordt. De bisschop zorgt er voor dat elke student in de huizen die hij huurt een bed heeft en de beschikking krijgt over voedsel, water, internet en studiemateriaal. Per student kost de ondersteuning € 2000,- per jaar.
De bisschop rekent op de solidariteit in de wereldkerk, ook van Utrecht, die hem bij het werk in zijn bisdom van 7000 gelovigen steunt. In Utrecht mikken wij er op dat we € 30.0000,- verzamelen voor bisschop Mirkis om zijn studentenhuizen, plaatsen van hoop voor de toekomst van Irak, zolang als nodig is, in stand te houden.
Giften en collecteopbrengsten voor de vastenactie kunnen worden overgemaakt naar NL78RABO0181916525 t.n.v. St. Martinusparochie te Utrecht o.v.v. vastenactie 2018 Studentenwerk Kirkuk. Aan elke Euro die op deze rekening wordt gestort zal de door landelijke Bisschoppelijke Vastenactie 50 cent worden toegevoegd. Van harte aanbevolen!

DE ALOYSIUSKERK OPEN VOOR PASEN!
Ook dit jaar is de Aloysiuskerk rondom Pasen een aantal middagen open.
Op dinsdag 27 maart, woensdag 28 maart en donderdag 29 maart kunt u ons bezoeken vanaf 15:00 tot 17:00 uur. U kunt de kruisweg bekijken, met prachtige reliëfs van architect Wiegman en genieten van de vertoonde passiemuziek op de beamer.
Een kaarsje opsteken of verstilling zoeken is natuurlijk ook goed mogelijk.
Op vrijdag 30 maart bidden we om 15:00 uur met u de kruisweg in een viering en kunt u meelopen.

GEZOCHT !
De oproep voor een gastvrouw op dinsdag is succesvol geweest. Marieke Smit komt op dinsdagmorgen als opvolger van Lex Daniëls.
We hebben ook een bescheiden ophaaldienst voor de zondagviering. Om dit in stand te kunnen houden hebben we nog 2 mensen nodig die op afspraak iemand op willen halen en thuisbrengen.
Het zou jammer zijn als dit verloren zou gaan. Aanmelden bij Jan Uijtewaal tel:0613265120 of jan_ui@hotmail.com.

OECUMENISCHE VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD, JOHANNES BERNARDUS
Elke woensdagavond in de Vasten (behalve in de Goede Week!) is er een Vesper in de Johannes-Bernardus. Ds. Hans Koops (dominee van de voormalige Marcusgemeente, nu van de Nicolaï) en pastor Hans Harmsen gaan om de beurt voor in deze vieringen.
Aanvang 19:00 uur op de woensdagen 14 en 21 maart.

WOENSDAG 14 MAART 19.30 UUR PASTORALE CONFERENTIE OVER DE PASTORALE VISIE VOOR KATHOLIEK UTRECHT
Onlangs heeft het pastoraal team de formulering afgerond van de pastorale visie voor de samenwerkende parochies van Katholiek Utrecht. Dit document wijst de richting van de ontwikkeling die Katholiek Utrecht de komende jaren zal kunnen doormaken. Het pastoraal team heeft met de tekst het voortouw genomen, maar zo’n visie heeft alleen zin en waarde wanneer parochianen en gelovigen haar samen gaan dragen. Om een begin met de bespreking te maken organiseren de samenwerkende parochies een pastorale conferentie op woensdag 14 maart in de Rafaëlkerk 19.30–21.30u.
U bent allen van harte welkom.

PETER RAEDTS OVER LUTHER EN DE REFORMATIE, 15 MAART 20.00 UUR TUINDORPKERK
Op donderdagavond 15 maart houdt Prof. Dr. Peter Raedts, emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis, een lezing over Luther en de Reformatie. Deze avond wordt georganiseerd door de Pauluskerk en de Tuindorpkerk en vindt plaats in de Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1.

VIERING ZATERDAGAVOND ANDERS -- SINT PATRICK, VAN HERDER TOT HEILIGE
Op 17 maart is het St. Patricksday. Voor de Ieren een dag gewijd aan hun beschermheilige. Zij vieren deze dag bijna net zo groots als wij koningsdag vieren. Wie was deze Patrick of Patricius eigenlijk? Hij leefde in de vierde/vijfde eeuw en als jongen werd hij als slaaf verkocht, later toen hij weer vrij was leefde hij dichtbij de natuur in de nabijheid van druïden. Naar verluid zou hij vele kerken hebben gesticht en hij heeft ons een aantal zegenrijke geloofsteksten nagelaten.
In de Viering Zaterdagavond Anders van 17 maart verbinden we zijn verhaal met onze eigen traditie.
Komt u ook?

STILLE OMGANG AMSTERDAM 2018, NACHT VAN 17-18 MAART
De Stille Omgang wordt gehouden in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart. De Stille Omgang biedt de gelegenheid om enkele uren in de grote stad een intens moment van rust en inkeer te beleven en ook ontvankelijk te zijn voor het onverwachte tijdens deze pelgrimstocht. Het is een beleving waarin de stilte zich in al haar schoonheid en kracht openbaart. Voor jongeren is er de Stille Omgang met een eigen programma. Zie ook www.stille-omgang.nl.
Vanuit Utrecht kunt U meerijden met de bus die vertrekt vanaf het Jaarbeursplein om 21.45 uur.
Kosten van de busreis bedragen € 6,00 p.p.  Voor meer info en aanmelding (tot 10 maart a.s.): Joop van Maarseveen, 030 – 271 58 86 of e-mail: joopvm2@gmail.com.

ZONDAG 18 MAART, 14.30 UUR FILMMIDDAG HEILIGEN IN BEELD ST. PATRICK, KOFFIEKAMER ST. AUGUSTINUSKERK
Patricius (geboren tussen 385 en 401, overleden op 17 maart 461) (Engels.: Saint Patrick) is de beroemdste missionaris van Ierland en is heilig verklaard. Hij is werkzaam geweest in de vijfde eeuw. Van het begin van zijn activiteiten, noch van zijn geboorte is een precieze datum bekend. Er zijn twee boeken van zijn hand, de Belijdenis en de Brief aan de soldaten van Coroticus. Daarin wordt duidelijk dat hij als jongen van 16 door Ierse heidenen als slaaf naar het eiland gebracht werd. Daar werd hij schaapherder en leerde Iers. Door een visioen kon hij vluchten en keerde hij naar zijn ouders terug, maar volgens een andere legende werd hij door heidense Ieren na 6 jaar naar Gallië gebracht. Hij ging de priesteropleiding volgen in Auxerre in het toenmalige Gallië. Vandaag geldt hij als dé Ierse heilige bij uitstek. De feestdag van Patricius, 17 maart, St. Patrick's Day, is de nationale feestdag van Ierland. Inleiding door rector P. Kuipers, pr.

MATTHAÜS PASSION
St. Aloysiuskerk 23 maart a.s., aanvang 19.00 uur: Utrechtse Oratorium Vereniging, Orkest van de Utrechtse Bachcantatediensten; Wim Wijting-orgel; diverse solisten; muzikale leiding: Roel Vogel.
Toegang € 28,-, incl. programmaboekje en drankje in de pauze.
Voor jongeren tot 21 jaar is de toegangsprijs € 15,-. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van de UOV, De Literaire Boekhandel, Lijnmarkt 17 en Plato, Voorstraat 35, Utrecht. Ook kunt u kaarten bestellen via e-mail: kaartverkoopuov@gmail.com. Op 23 maart tevens vanaf 18.30 uur bij de ingang van de kerk.
Het adres van de kerk is Adriaen van Ostadelaan 2, Utrecht. De kerk is via stadsbus 8 gemakkelijk te bereiken. In de kerk is geen garderobe!

GEZINSVIERING PALMPASEN EN PAASSPEL
Zaterdag 24 maart om 18.00 uur vieren we in de Aloysiuskerk samen met de kinderen van Scouting Utrecht Oost Palmpasen. Met Pasen zondag 1 april om 9.30 uur spelen we tijdens de viering het Paasspel. Daarna gaan we tijdens de viering naar de pastorie voor een eigen kinderviering. Doe je mee? De repetities zijn al in volle gang.
Informatie bij Relinde Tax: relindetaxsnelder@hotmail.com of bel Relinde: 030-2522273.
Sebastian Holz (dirigent van het kinderkoor), Relinde Tax en Annette de Groot (gezinsvieringen)

PALMPAASATTENTIE VOOR PAROCHIANEN
Het is inmiddels traditie dat de kinderen van Scouting Utrecht-Oost samen met de kinderen uit onze parochie een groot aantal parochianen verblijden met een palmpaasstok of –mandje. De palmpaasviering is dit jaar op zaterdag 24 maart om 18.00 uur. Na de palmpaasviering (een feest waarbij u echt eens moet komen kijken) gaan de kinderen op pad. Nu zijn wij op zoek naar namen en adressen van mensen die in aanmerking komen voor een paasattentie. Dit kunnen zieken zijn of ouderen, of mensen die even een beetje aandacht nodig hebben. Kent u misschien iemand? Wilt u dan zo vriendelijk zijn/haar naam en adres door te geven aan het secretariaat van de Aloysiuskerk. Deze mensen krijgen dan een brief, waarin hen wordt gevraagd of ze een attentie op prijs stellen. Alvast hartelijk dank voor uw moeite.
Annette de Groot (gezinsviering Aloysiuskerk)

HUISPAASKAARS
Evenals voorgaande jaren kunt u weer een huispaaskaars bestellen. Een voorbeeldkaars staat achter in de kerk en daar ligt ook een intekenlijst bij. De kaars kost dit jaar € 20,00. De huispaaskaarsen worden samen met de grote paaskaars tijdens de paaswake gewijd en kunnen daarna naar huis meegenomen worden.

WITTE DONDERDAG
Evenals voorgaande jaren is er op Witte Donderdag (29 maart) om 17.45 uur een gezamenlijke broodmaaltijd ter voorbereiding op Pasen. Informatie hierover ligt op de leestafel achterin de kerk of achter in de kapel. U kunt zich aanmelden bij Ineke van Holsteijn, tel. 06-13734603 of bij het secretariaat.

Hoe vult u de gedachtenis in van de Kruisweg op Goede Vrijdag op 30 maart?
Erik Borgman gaat in dit boekje langs alle veertien staties en maakt in mooie teksten voelbaar hoe de kruisweg van Christus betekenis heeft voor de kruisweg van mensen in deze tijd, ook wijzelf.
Omdat God ons hierin nabij komt.
Prijs € 12,95 per stuk, 18 x 18 cm, paperback full colour geïllustreerd, 44 blz,
ISBN 978 94 92 093 61  5
Er liggen intekenlijsten achter in de kerk in de kapel, tot uiterlijk 13 maart te bestellen.

 


 

St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
mededelingen rondom de koepel

3 MAART T/M  11 MAART 2018

 

DE TIEN WOORDEN
Wij, christenen, spreken over de tien geboden. De joden hebben er een andere naam voor: de Tien Woorden. Die verschillende betitelingen geven al aan dat christenen en joden ze met andere ogen bezien. En vooral met een ander gevoel. Wij zouden de tien geboden niet samen zingen. Ze zijn, naar mijn weten, in de kerk nooit op muziek gezet. Maar de joden kennen wel een feest, dat “De Vreugde van de Wet” heet. Of beter: de vreugde van de Tora. Want dit Hebreeuwse woord vertalen wij wel door “Wet”, maar het betekent eigenlijk “richtingwijzer”. Op dat feest dansen de joden zingend door de synagoge, terwijl zij de perkamenten rollen, waarop de eerste vijf boeken van het Oude Testament geschreven staan boven hun hoofd houden. Want zij zien die teksten, waarvan zij de Tien Woorden als samenvatting beschouwen, niet louter als geboden, voorschriften of wetten waaraan je je op straffe van zonden te houden hebt. Zoals wij, christenen dat eeuwenlang met de tien geboden hebben gedaan. De joden, daarentegen, beschouwen de tien Woorden als een proclamatie van Godswege van Zijn rechten en die van elke mens. En inderdaad, in de tien geboden wordt het recht van elke mens op leven (gij zult niet doden), op bezit (gij zult niet stelen), op eer en goede naam (gij zult niet vals getuigen), op persoonlijk geluk (gij zult geen echtbreuk plegen, dus niet inbreken in andermans liefdesrelatie) geformuleerd. En zelfs alleen al het verlangen om iemand kwaad te doen wordt veroordeeld. U ziet, wat wij tegenwoordig de mensenrechten noemen, worden in de tien geboden al omschreven. De Tien Woorden, zeggen de Joden, zijn richtingswijzers naar het beloofde land, het verloren paradijs, waarin alle mensen in vrede kunnen leven. Mits zij de rechten van God en die van de mensen eerbiedigen. Pastor Oostendorp

PAROCHIEKRONIEK
Op maandag 26 februari is in de leeftijd van 87 jaar overleden de heer P.G. Hart. Hij woonde Emmalaan 4B. Zijn uitvaart vindt plaats op maandag 5 maart om 10.30 uur vanuit de Wilhelminakerk aan de Hobbemastraat 35. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de RK Begraafplaats aan de Prinsesselaan.

PAROCHIEAGENDA
za 03 mrt
18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck, cantor
derde zondag van de Vasten
zo 04 mrt
09.30 uur eucharistieviering: pastoor Huitink, gemengd koor
ma 05 mrt 
10.00 uur eucharistieviering Kerkhofkapel: pastoor Huitink
14.00 uur ouderensoos
20.00 uur vergadering collectanten
di 06 mrt 
10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
19.30 uur eerste avond voorbereiding doop van kinderen; pastoor Huitink
19.45 uur Avinoe
20.00 uur pastoraatgroep en locatieraad
wo 07 mrt 20.00 uur Gezin en Geloof
do 08 mrt 13.30 uur pastoraal team Stad Utrecht
vr 09 mrt 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
za 10 mrt 
17.00 uur Vormselbijeenkomst + maaltijd
18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck, Mixtuur
vierde zondag van de Vasten
zo 11 mrt 
09.30 uur eucharistieviering: pastor Rentinck, Schola
09.30 uur eerste Communieproject

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Za 03 mrt: Jos en Wil Jongerius-Engelen; voor Paul Guillaume Hart, die afgelopen week is overleden.
Zo 04 mrt: Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Henny Scherrenberg-van Impelen; Kees en Jo van Batenburg-Lavrijsen; Linie en Wout Mobach-Tieleman; voor Paul Guillaume Hart, die afgelopen week is overleden.
Za 10 mrt: jaargedachtenis Hanny Hulst-Vermeulen; jaargedachtenis Marjo van der Seijs.
Zo 11 mrt: jaargedachtenis Hanny Hulst-Vermeulen; jaargedachtenis Marjo van der Seijs; Loet Scherrenberg en zijn ouders.

COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor de geloofsgemeenschap € 204,05 en voor de Vastenactie € 182,15.
Tijdens de vieringen in het weekend zijn er twee collectes. De opbrengst van de eerste collecte is voor onze geloofsgemeenschap, de tweede collecte is voor de Vastenactie. Wij danken u voor uw gaven.

VASTENACTIE SAMENWERKENDE UTRECHTSE PAROCHIES VOOR JAAR 2018
De vastenactie van de samenwerkende Utrechtse parochies wordt in de veertigdagentijd van 2018 opnieuw bestemd voor de opvang van vluchteling-studenten door Monseigneur Yousif Mirkis, bisschop in Kirkuk, Noord-Irak. Bisschop Mirkis is enkele malen in Utrecht op bezoek geweest en verteld over de situatie van de kerk In Irak. Bij zijn laatste bezoek in november vertelde bisschop Mirkis over de veranderde situatie in zijn bisdom door de overwinning van het Irakese leger op de milities van IS, in najaar 2017. Door de verdrijving van IS uit Mosul en de omliggende dorpen kunnen de mensen uit de kampen rond Kirkuk, waar ze sinds 2014 veilig waren voor IS, naar huis terugkeren. Intussen is de universiteit van Mosul weer geopend. Door de grote verwoestingen in de stad en de omliggende dorpen is er gebrek aan huisvesting en is het voor de meeste studenten niet mogelijk terug te keren zonder dat de studie eronder lijdt. Daarom houdt de bisschop de studentenopvang in Kirkuk nog open.
En geeft hij aan 500 studenten uit de omgeving van Mosul de gelegenheid om in Kirkuk hun studie af te ronden. De meerderheid van de studenten die door de bisschop worden geholpen zijn vrouwen van yezidi-achtergrond, een bevolkingsgroep die door geen enkele organisatie geholpen wordt. De bisschop zorgt er voor dat elke student in de huizen die hij huurt een bed heeft en de beschikking krijgt over voedsel, water, internet en studiemateriaal. Per student kost de ondersteuning € 2000,- per jaar.
De bisschop rekent op de solidariteit in de wereldkerk, ook van Utrecht, die hem bij het werk in zijn bisdom van 7000 gelovigen steunt. In Utrecht mikken wij er op dat we € 30.0000,- verzamelen voor bisschop Mirkis om zijn studentenhuizen, plaatsen van hoop voor de toekomst van Irak, zolang als nodig is, in stand te houden.
Giften en collecteopbrengsten voor de vastenactie kunnen worden overgemaakt naar NL78RABO0181916525 t.n.v. St. Martinusparochie te Utrecht o.v.v. vastenactie 2018 Studentenwerk Kirkuk. Aan elke Euro die op deze rekening wordt gestort zal de door landelijke Bisschoppelijke Vastenactie 50 cent worden toegevoegd. Van harte aanbevolen!

GEZOCHT !
We zijn op zoek naar parochianen die zich verdienstelijk willen maken binnen onze Aloysiuskerk. We kijken uit naar jou als je op dinsdagmorgen van 10-12 uur als gastheer/vrouw in het pastoraal centrum aanwezig wilt zijn om mensen te ontvangen, ze zo nodig koffie en thee kan aanbieden, telefoontjes wilt beantwoorden en eventuele andere werkzaamheden in overleg op zich wil nemen. (Geen administratieve taken). Dit zou ook in deeltijd kunnen worden gerealiseerd, b.v. om de week.
We hebben ook een bescheiden ophaaldienst voor de zondagviering. Om dit in stand te kunnen houden hebben we nog 2 mensen nodig die op afspraak iemand op wilt halen en thuisbrengen. (Het zou jammer zijn als dit verloren zou gaan). Aanmelden bij Jan Uijtewaal tel:0613265120 of jan_ui@hotmail.com.

DE ALOYSIUSKERK OPEN VOOR PASEN!
Ook dit jaar is de Aloysiuskerk rondom Pasen een aantal middagen open.
Op dinsdag 27 maart, woensdag 28 maart en donderdag 29 maart kunt u ons bezoek vanaf 15:00 tot 17:00 uur. U kunt de kruisweg bekijken, met prachtige reliëfs van architect Wiegman en genieten van de vertoonde passiemuziek op de beamer. Een kaarsje opsteken of verstilling zoeken is natuurlijk ook goed mogelijk.
Op vrijdag 30 maart bidden we om 15:00 met u de kruisweg in een viering en kunt u meelopen.

FESTIVAL VAN AANBIDDING EN VERGEVING 9–10 MAART ST AUGUSTINUS
Wereldwijd “24 uur voor de Heer” op de 4e zaterdag van de 40-dagentijd is een initiatief van paus Franciscus om ons zelf te helpen dichterbij Jezus te komen en daardoor ook dichterbij elkaar. In de Mariakapel, rechts naast de Sint Augustinuskerk aan de Oudegracht begint vrijdag om 19 uur een wake met de Eucharistie en eindigt zaterdag met de vespers. Praktisch 24 uur staat het Allerheiligste Sacrament uitgesteld en is er gelegenheid tot gebed in stilte, aanbidding met zang, en biechtgelegenheid.
Programma: vrijdag 9 maart 19.00 uur Eucharistie; 22.00 uur Completen en Nachtaanbidding;
zaterdag 10 maart 9.00 uur Lauden en Rozenkrans en om 17.00 uur Vespers en Zegen.

OECUMENISCHE VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD, JOHANNES BERNARDUS
Elke woensdagavond in de Vasten (behalve in de Goede Week!) is er een Vesper in de Johannes-Bernardus. Ds. Hans Koops (dominee van de voormalige Marcusgemeente, nu van de Nicolaï) en pastor Hans Harmsen gaan om de beurt voor in deze vieringen.
Aanvang 19:00 uur op de woensdagen 7, 14 en 21 maart.

EEN JOOD, GERAAKT DOOR JEZUS, WOENSDAGEN 20.00 UUR JOHANNES BERNARDUS
Paulus leren kennen in de Veertigdagentijd
(Steeds weer worden we uitgedaagd om kernachtig te verwoorden wat geloven nu betekent. Wat hoort tot de kern en wat is ballast? Kan Paulus ons hierbij helpen? Voor de een is hij een heilige, voor een ander een steen des aanstoots. Hij wordt bewonderd en verguisd. Zo kun je de uitersten typeren van de verschillende manieren waarop tegen Paulus wordt aangekeken.)
Naast veel waardering voor Paulus bestaan er nogal wat reserves ten opzichte van hem.
Gedurende vier avonden in de Veertigdagentijd gaan wij met Paulus in gesprek.
Tijdens de avonden proberen wij hem te verstaan vanuit concrete situaties. Aan de orde komen thema´s als `rechtvaardiging door het geloof`, `is zijn boodschap gericht op het individu of gaat dat verder, komt de hele wereld in zicht?`, `hoe dacht Paulus over de opstanding van de doden en hoe belangrijk was dat voor hem?` en dat roept weer de vraag op hoe Israël en de volken zich tot elkaar verhouden?
Paulus was geen gemakkelijke man en briefschrijver. Maar wel een geniale, die de wereldgeschiedenis een ongelofelijke draai heeft gegeven, in navolging van Jezus van Nazareth!
Data : woensdagavond 7 en 14 maart
Locatie: : Oranje Nassaulaan 2 (Johannes-Bernarduskerk)
Aanvang : 20.00 uur
Informatie : Ds. Hans Koops (030-2745036)

WOENSDAG 14 MAART 19.30 UUR PASTORALE CONFERENTIE OVER DE PASTORALE VISIE VOOR KATHOLIEK UTRECHT
Onlangs heeft het pastoraal team de formulering afgerond van de pastorale visie voor de samenwerkende parochies van Katholiek Utrecht. Dit document wijst de richting van de ontwikkeling die Katholiek Utrecht de komende jaren zal kunnen doormaken. Het pastoraal team heeft met de tekst het voortouw genomen, maar zo’n visie heeft alleen zin en waarde wanneer parochianen en gelovigen haar samen gaan dragen. Om een begin met de bespreking te maken organiseren de samenwerkende parochies een pastorale conferentie op woensdag 14 maart in de Rafaëlkerk 19.30–21.30u.
U bent allen van harte welkom.

PETER RAEDTS OVER LUTHER EN DE REFORMATIE, 15 MAART 20.00 UUR TUINDORPKERK
Op donderdagavond 15 maart houdt Prof. Dr. Peter Raedts, emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis, een lezing over Luther en de Reformatie. Deze avond wordt georganiseerd door de Pauluskerk en de Tuindorpkerk en vindt plaats in de Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1.

STILLE OMGANG AMSTERDAM 2018, NACHT VAN 17-18 MAART
De Stille Omgang wordt gehouden in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart. De Stille Omgang biedt de gelegenheid om enkele uren in de grote stad een intens moment van rust en inkeer te beleven en ook ontvankelijk te zijn voor het onverwachte tijdens deze pelgrimstocht. Het is een beleving waarin de stilte zich in al haar schoonheid en kracht openbaart. Voor jongeren is er de Stille Omgang met een eigen programma. Zie ook www.stille-omgang.nl.
Vanuit Utrecht kunt U meerijden met de bus die vertrekt vanaf het Jaarbeursplein om 21.45 uur.
Kosten van de busreis bedragen € 6,00 p.p.  Voor meer info en aanmelding (tot 10 maart a.s.): Joop van Maarseveen, 030 – 271 58 86 of e-mail: joopvm2@gmail.com.

ZONDAG 18 MAART, 14.30 UUR FILMMIDDAG HEILIGEN IN BEELD ST. PATRICK, KOFFIEKAMER ST. AUGUSTINUSKERK
Patricius (geboren tussen 385 en 401, overleden op 17 maart 461) (Engels.: Saint Patrick) is de beroemdste missionaris van Ierland en is heilig verklaard. Hij is werkzaam geweest in de vijfde eeuw. Van het begin van zijn activiteiten, noch van zijn geboorte is een precieze datum bekend. Er zijn twee boeken van zijn hand, de Belijdenis en de Brief aan de soldaten van Coroticus. Daarin wordt duidelijk dat hij als jongen van 16 door Ierse heidenen als slaaf naar het eiland gebracht werd. Daar werd hij schaapherder en leerde Iers. Door een visioen kon hij vluchten en keerde hij naar zijn ouders terug, maar volgens een andere legende werd hij door heidense Ieren na 6 jaar naar Gallië gebracht. Hij ging de priesteropleiding volgen in Auxerre in het toenmalige Gallië. Vandaag geldt hij als dé Ierse heilige bij uitstek. De feestdag van Patricius, 17 maart, St. Patrick's Day, is de nationale feestdag van Ierland. Inleiding door rector P. Kuipers, pr.

MATTHAÜS PASSION
St. Aloysiuskerk 23 maart a.s., aanvang 19.00 uur: Utrechtse Oratorium Vereniging, Orkest van de Utrechtse Bachcantatediensten; Wim Wijting-orgel; diverse solisten; muzikale leiding: Roel Vogel.
Toegang € 28,-, incl. programmaboekje en drankje in de pauze.
Voor jongeren tot 21 jaar is de toegangsprijs € 15,-. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van de UOV, De Literaire Boekhandel, Lijnmarkt 17 en Plato, Voorstraat 35, Utrecht. Ook kunt u kaarten bestellen via e-mail: kaartverkoopuov@gmail.com.
Op 23 maart tevens vanaf 18.30 uur bij de ingang van de kerk.
Het adres van de kerk is Adriaen van Ostadelaan 2, Utrecht. De kerk is via stadsbus 8 gemakkelijk te bereiken. In de kerk is geen garderobe!

PALMPAASATTENTIE VOOR PAROCHIANEN
Het is inmiddels traditie dat de kinderen van Scouting Utrecht-Oost samen met de kinderen uit onze parochie een groot aantal parochianen verblijden met een palmpaasstok of –mandje. De palmpaasviering is dit jaar op zaterdag 24 maart om 18.00 uur. Na de palmpaasviering (een feest waarbij u echt eens moet komen kijken) gaan de kinderen op pad. Nu zijn wij op zoek naar namen en adressen van mensen die in aanmerking komen voor een paasattentie. Dit kunnen zieken zijn of ouderen, of mensen die even een beetje aandacht nodig hebben. Kent u misschien iemand? Wilt u dan zo vriendelijk zijn/haar naam en adres door te geven aan het secretariaat van de Aloysiuskerk. Deze mensen krijgen dan een brief, waarin hen wordt gevraagd of ze een attentie op prijs stellen. Alvast hartelijk dank voor uw moeite. Annette de Groot (gezinsviering Aloysiuskerk)

GEZINSVIERING PALMPASEN EN PAASSPEL
Zaterdag 24 maart om 18.00 uur vieren we in de Aloysiuskerk samen met de kinderen van Scouting Utrecht Oost Palmpasen. Met Pasen zondag 1 april om 9.30 uur spelen we tijdens de viering het Paasspel. Daarna gaan we tijdens de viering naar de pastorie voor een eigen kinderviering. Doe je mee? We oefenen nog 4 keer: 5, 12, 19 en 26 maart van 16.30 tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk. Je kunt meezingen als je al een beetje kan lezen (vanaf groep 3 t/m 8).
Laat per mail even weten dat je komt:relindetaxsnelder@hotmail.com of bel Relinde: 030-2522273.
Wij hopen je op maandag 19 februari 2018 te zien tijdens de eerste repetitie in de Aloysiuskerk of bij de vieringen.
Sebastian Holz (dirigent van het kinderkoor), Relinde Tax en Annette de Groot (gezinsvieringen)

Hoe vult u de gedachtenis in van de Kruisweg op Goede Vrijdag op 30 maart?
Erik Borgman gaat in dit boekje langs alle veertien staties en maakt in mooie teksten voelbaar hoe de kruisweg van Christus betekenis heeft voor de kruisweg van mensen in deze tijd, ook wijzelf. Omdat God ons hierin nabij komt.
Prijs € 12,95 per stuk, 18 x 18 cm, paperback full colour geïllustreerd, 44 blz,
ISBN 978 94 92 093 61  5
Er liggen intekenlijsten achter in de kerk in de kapel, tot uiterlijk 13 maart te bestellen.

HUISPAASKAARS
Evenals voorgaande jaren kunt u weer een huispaaskaars bestellen. Een voorbeeldkaars staat achter in de kerk en daar ligt ook een intekenlijst bij. De kaars kost dit jaar € 20,00. De huispaaskaarsen worden samen met de grote paaskaars tijdens de paaswake gewijd en kunnen daarna naar huis meegenomen worden.