St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
mededelingen rondom de koepel

20 JANUARI T/M  28 JANUARI 2018

 

KOM EN VOLG MIJ
Het verhaal dat in het Oude Testament over Jona verteld wordt is meer een sketch vol ironie en humor, die perfect geschikt is om door Toon Hermans of Herman Finkers gespeeld te worden. Jona probeert steeds onder zijn van God ontvangen opdracht uit te komen de Ninivieten te gaan bekeren. Maar God is hem steeds te slim af. Dat moet Jona tenslotte knorrig toegeven. Dan handelen de vissers, die door Jezus uitgenodigd worden alles te verlaten en Hem te volgen anders. Terstond staat er, lieten zij hun netten en heel hun familie in de steek. Wij zijn geneigd om alleen priesters en kloosterlingen met die vissers te vergelijken. Maar dan vergeten wij dat wij allemaal geroepen zijn om Jezus te volgen. In Zijn liefde voor Zijn Vader en alle mensen. Daarom wil Hij dat ook wij bereid zijn om ons voor het welzijn van anderen in te zetten. Soms lijken wij echter op Jona en ontvluchten wij die opdracht. Maar gelukkig laten wij ons ook dikwijls door Jezus overtuigen. Pastor Oostendorp

PAROCHIEKRONIEK
Op zaterdag 6 januari is Willem ten Cate gedoopt. Hij woont met zijn ouders en zus in de Eikstraat 58.

PAROCHIEAGENDA
za 20 jan
 
17.30-18.30 uur Vormselbijeenkomst
18.00 uur Viering Zaterdagavond Anders: Antoniuskapel
derde zondag door het jaar
zo 21 jan
 
09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, gemengd koor
09.30 uur eerste communieproject
18.30 uur Mariavesper
20.00 uur voorlichtingsavond: bedevaart naar Lourdes
ma 22 jan 14.00 uur ouderensoos
di 23 jan 
10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
19.30 uur lectorenvergadering
do 25 jan 13.30 uur pastoraal team Utrecht stad
vr 26 jan 
10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
19.00 uur CoVo
za 27 jan 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck, cantor
vierde zondag door het jaar
zo 28 jan 
09.30 uur eucharistieviering; pastor Rentinck, Mixtuur
09.30 uur eerste communieproject

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Zo 21 jan:
jaargedachtenis Ton van Dort-Ransdorp; Anny en Wil Jongerius-Engelen; Henny Scherrenberg-van Impelen.
Za 27 jan: jaargedachtenis Hans van Breukelen; jaargedachtenis Gerardus Spitsbaard.
Zo 28 jan: jaargedachtenis Hans van Breukelen; jaargedachtenis Gerardus Spitsbaard.

COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor de geloofsgemeenschap € 304,05.
Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte. De opbrengst daarvan is bestemd voor onze geloofsgemeenschap. Wij danken u voor uw gaven.


RECHT DOOR ZEE, NAAR BEVRIJDING.
Op zaterdagavond 20 januari is er om 18:00 weer een Zaterdag Avond Anders viering. In de gebedsweek voor de eenheid worden ons elk jaar woorden aangereikt van over de hele wereld.
Dit jaar is er op de Cariben nagedacht over het thema van bevrijding. 
Hoe komt bevrijding eigenlijk? De volkeren van het Caribisch gebied vieren hun bevrijding van de slavernij door het westen nog elk jaar. Als themaverhaal kozen zij de uittocht uit Egypte, door de zee heen. In de zaterdagavond anders viering denken wij aan de hand van deze lezing samen na over bevrijding in ons leven en over onze verbondenheid met gelovigen over de hele wereld.
Wees van harte welkom!

VORMSELVOORBEREIDING JONGEREN 2018 START OP ZATERDAG 20 JANUARI
De eerste bijeenkomst van het voorbereidingsprogramma voor het vormsel voor jongeren in de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht staat gepland voor zaterdag 20 januari 17.00 – 18.30 uur in het pastoraal centrum bij de Aloysiuskerk. Het vormsel zal gevierd worden op pinksterzaterdag 19 mei. Hebt u de ouderavond gemist – aansluiten kan tot de startdatum. Meld uw kind aan bij secretariaat@katholiekutrecht.nl

GEBEDSWEEK VAN DE EENHEID 18-25 JANUARI
Door gebed wordt gehoor gegeven aan de bede van Jezus zelf, dat allen één mogen zijn.
De gebedsweek voor de eenheid is een oecumenisch initiatief ontstaan in Engeland; in een later stadium sloot de katholieke Kerk zich hierbij aan. Ook in Utrecht wordt er in oecumenische vieringen uiting gegeven aan het verlangen naar verbondenheid tussen de vele christelijke kerken en stromingen. Meebidden is mogelijk:
zaterdag 20 januari 19u openingsviering bidweek in de Rafaëlkerk
zondag 21 januari 10.30u oecumenische gebedsviering Tuindorpkerk/ Pauluskerk in de Pauluskerk
donderdag 25 januari 20u Choral evensong Utrecht Oost (Trinity, Wilhelmina en Aloysiuskerk) in de H. Trinitychurch.

21 JANUARI: MARIAVESPER EN INFORMATIEAVOND BISDOM LOURDESBEDEVAART 2018
Op zondag 21 januari zal om 18.30 uur in de Aloysiuskerk een Mariavesper worden gevierd. Deze vesper staat in het teken van de voorbereiding op de bisdom bedevaart naar Lourdes.
Deze bedevaart vindt plaats van 28 april t/m 5 mei 2018.
De Utrechtse pastoor Los (Licht van Christus), pater Ignatius Maria (Gerardus Majella) en pastoor Huitink (Martinus, Ludgerus en Salvator) hebben besloten om met Utrechtse parochies gezamenlijk op te trekken. We hebben er vertrouwen in dat de Utrechtse parochies met ongeveer 90 pelgrims gaan deelnemen aan deze bedevaart.
Inmiddels heeft er een voorbereidingsavond plaatsgevonden in de Gerardus Majella parochie.
De 21e januari is de beurt aan de drie parochies van pastoor Huitink. We willen beginnen met een gezamenlijke Mariavesper in de Aloysius kerk. Pastoor Los, Huitink en Ignatius Maria zullen in deze Mariavesper voorgaan. Aansluitend is er voor belangstellenden een kop soep en een broodje beschikbaar. Om 20.00 uur zal dan de feitelijke informatieavond beginnen in het parochiecentrum aldaar. Tijdens deze avond zal iemand van de VNB een toelichting geven op het bedevaartprogramma en is er gelegenheid voor inschrijving.
In verband met de catering is het van belang dat u zich via het centrale parochiesecretariaat aanmeldt: Adriaen van Ostadelaan 4, 3583AJ Utrecht, telefoon: 030-2546147 mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl.
Wij hopen velen van u op 21 januari te mogen ontmoeten.

ACTIE KERKBALANS
In de tweede helft van januari wordt in alle kerken van ons land weer de actie Kerkbalans gehouden. Het doel van de actie is om financiële middelen te verwerven voor het in stand houden van de kerk. Omdat kerken geen steun van de overheid krijgen, is de parochie hoofdzakelijk afhankelijk van uw bijdrage.
Vrijwilligers zullen in de week van 22-29 januari de Kerkbalansenvelop bij u bezorgen en in de week erna het antwoordformulier ophalen.
Willen de wijkcontactpersonen in het weekend van 20-21 januari na de viering de Kerkbalansenveloppen ophalen?
Voor onze ‘gastparochianen’ liggen enveloppen van de Kerkbalans achter in de Kerk.

ZONDAGMIDDAG CONCERT 28 JANUARI: GELOOF-HOOP-LIEFDE
Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht brengt midden in de winter een warm concertprogramma rondom het thema Geloof-Hoop-Liefde. Het koor zingt sfeervolle liederen van Brahms, Dvo?ák en Schubert en als hoogtepunt het prachtige Requiem van Cherubini. Het concert staat onder leiding van KOV's vaste dirigent Arthur Koopman.
Zondagmiddag om 15.30 uur bent u van harte welkom in de Aloysiuskerk aan de Adriaen van Ostadelaan 4 in Utrecht. Kaarten à € 12,50 zijn verkrijgbaar via www.kovutrecht.nl of aan de zaal.
Voor meer informatie kunt u ook op de website terecht.

IEDEREEN ONDER DAK ZOEKT TIJDELIJKE LOGEERPLEKKEN
Op verzoek van pastor Gerrit-Jan Westerveld vragen we nogmaals uw aandacht voor het verzoek van de stichting “Iedereen Onder Dak”. Zij zoeken tijdelijke logeerplekken voor alleenstaande vluchtelingen die nog in procedure zijn. Als u 2 weken tot 3 maanden een logeerplek beschikbaar hebt, en eventueel mee zou willen werken, kunt u achterin de Aloysiuskerk een A4 vinden met meer informatie over de procedure en begeleiding. Mensen van de stichting komen eerst op huisbezoek om al uw vragen te beantwoorden. U kunt ook contact opnemen met pastor Marieke Sillevis Smitt: Predikante voor en met ongedocumenteerden in Utrecht/provokant Onverwacht Opgewekt. Diaconie Protestantse Gemeente Utrecht. Tel: 06 - 122 64 584. E-mail: m.sillevis@protestant-utrecht.nl; marieke@onverwachtopgewekt.nl. Internet: www.pgu.nu en www.onverwachtopgewekt.nl
Namens de pastoraatsgroep: Ineke Malsch

NAMEN NOEMEN
Sinds enige tijd wordt u bij het binnentreden van de kerk, vooral op zondagochtend, vriendelijk begroet en krijgt u het misboekje uitgereikt. Zij die u voor de viering begroeten, zijn van onze Aloysiuskerk veelal leden van de pastoraatsgroep en van de locatieraad.
Nu deze ontvangst al een tijdje gebruikelijk is, valt op dat er vaak ook behoefte is aan een kort gesprek.
Zo dienen wij namens de pastoraatsgroep en locatieraad eveneens als ‘vraagbaak’ over alles wat onze kerk aangaat. Een praatje niet enkel voorafgaande de vieringen, ook nadien bij het verlaten van de kerk of achteraf tijdens de koffie in de pastorie.
Wij zijn blij dat wij regelmatig nieuwe gelovigen in onze kerk mogen begroeten.
Ook vooral voor hen willen wij een welkom Godshuis betekenen en antwoorden op vragen die zij mogelijk hebben over onze kerkgemeenschap.
Daarom bij uw binnenkomst willen wij voor onze Aloysiuskerk nog beter zichtbaar zijn.
Daarom ook zult u binnenkort merken dat wij een zogenoemde badge dragen met zowel onze naam als de functie die wij binnen onze kerkgemeenschap vervullen.
Zo vertrouwen wij dat, zodra u onze kerk binnentreedt, wij bij het verwelkomen nog beter herkenbaar zijn. Een welkom aan u als trouwe kerkbezoeker en een welkom aan verdere gelovigen die gezamenlijk met ons de dienst willen meevieren.
Pastoraatsgroep en Locatieraad

VASTENACTIE SAMENWERKENDE PAROCHIES UTRECHT
Op woensdag 14 februari begint de voorbereidingstijd van het paasfeest; de Verrijzenis van de Heer. Van oudsher wordt in deze tijd aandacht gevraagd voor gebed en voor bezinning op onze levensstijl in het licht van het leven waarin Jezus Christus zijn leerlingen voorgaat. Voor vele generaties gelovigen lag het zwaartepunt van de veertigdagentijd op vasten. Sinds de 2e helft van de vorige eeuw is de veertigdagentijd een periode waarin ook de oproep klinkt tot solidariteit met hen die in de knel zitten. In de parochies wordt door informatie over de situatie en door gebed bijzondere aandacht gevraagd voor mensen in een benarde situatie. Ook wordt door de inzameling van geld gepoogd nood te lenigen. Het pastorale team heeft afgelopen najaar in samenspraak met mensen van het diaconaal beraad besloten om in de veertigdagentijd van 2018 opnieuw de vastenactie te voeren voor de opvang van vluchtelingstudenten door Monseigneur Yousif Mirkis, bisschop in Kirkuk. De Bisschoppelijke vastenactie ondersteunt dit initiatief financieel: aan iedere euro die de parochianen geven, wordt 50 cent door de Bisschoppelijke Vastenactie toegevoegd. Met andere woorden: de Bisschoppelijke Vastenactie maakt de opbrengst van iedere collecte 50% groter.

 


 

St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
mededelingen rondom de koepel

13 JANUARI T/M  21 JANUARI 2018

 

WAT ZOU JE GRAAG WILLEN?
Als deze vraag aan ons gesteld zou worden hebben we wel een heel lijstje wensen. Het varieert misschien wel van wereldvrede tot een groot huis met een mooie tuin of juist gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Jezus vraagt het aan zijn leerlingen en ze antwoorden dat ze willen zien waar hij verblijft. Eigenlijk is dat iets wat wij ons nog steeds afvragen: waar is Jezus eigenlijk als we hem nodig hebben? De leerlingen zien in het evangelie waar hij verblijf houdt en zien daarna door het geloof dat Jezus de Messias is. 
Vaak is het moeilijk om God in ons leven op te merken, maar soms onverwacht vinden we een sprankje van zijn aanwezigheid: in een glimlach van de ander, in een goed gesprek, in het vieren van de eucharistie of iets anders moois.
Laten we net als de discipelen elkaar blijven vertellen over waar we God vinden. Dan leren we van elkaar zien waar God verschijnt, ook al is het onverwacht.
Sander Funcke - Pastoraatgroep

PAROCHIEAGENDA
za 13 jan
18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck, Mixtuur
tweede zondag door het jaar
zo 14 jan 
09.30 uur eucharistieviering; pastor Smits, Schola Aloysii
09.30 uur eerste communieproject
ma 15 jan 14.00 uur ouderensoos
di 16 jan 
10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
19.30 uur bestuursvergadering
wo 17 jan 19.30 uur redactievergadering Tussentijds Magazine
20.00 uur Kerstevaluatie Aloysius
vr 19 jan 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
za 20 jan 
17.30-18.30 uur Vormselbijeenkomst
18.00 uur Viering Zaterdagavond Anders: Antoniuskapel
derde zondag door het jaar
zo 21 jan 
09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, gemengd koor
09.30 uur eerste communieproject
18.30 uur Mariavesper
20.00 uur voorlichtingsavond: bedevaart naar Lourdes

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Za 13 jan:
jaargedachtenis Leo Brouwers; Piet van Burik en familie.
Zo 14 jan: jaargedachtenis Leo Brouwers; Kees en Jo van Batenburg-Lavrijsen; Linie en Wout Mobach-Tieleman.
Zo 21 jan: jaargedachtenis Ton van Dort-Ransdorp; Anny en Wil Jongerius-Engelen.

COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor de geloofsgemeenschap € 374,05.
Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte. De opbrengst daarvan is bestemd voor onze geloofsgemeenschap.
Wij danken u voor uw gaven.

RECHT DOOR ZEE, NAAR BEVRIJDING.
Op zaterdagavond 20 januari is er om 18:00 weer een Zaterdag Avond Anders viering. In de gebedsweek voor de eenheid worden ons elk jaar woorden aangereikt van over de hele wereld.
Dit jaar is er op de Cariben nagedacht over het thema van bevrijding. 
Hoe komt bevrijding eigenlijk? De volkeren van het Caribisch gebied vieren hun bevrijding van de slavernij door het westen nog elk jaar. Als themaverhaal kozen zij de uittocht uit Egypte, door de zee heen. In de zaterdagavond anders viering denken wij aan de hand van deze lezing samen na over bevrijding in ons leven en over onze verbondenheid met gelovigen over de hele wereld.
Wees van harte welkom!

21 JANUARI: MARIAVESPER EN INFORMATIEAVOND BISDOM LOURDESBEDEVAART 2018
Op zondag 21 januari zal om 18.30 uur in de Aloysiuskerk een Mariavesper worden gevierd. Deze vesper staat in het teken van de voorbereiding op de bisdom bedevaart naar Lourdes.
Deze bedevaart vindt plaats van 28 april t/m 5 mei 2018.
De Utrechtse pastoor Los (Licht van Christus), pater Ignatius Maria (Gerardus Majella) en pastoor Huitink (Martinus, Ludgerus en Salvator) hebben besloten om met Utrechtse parochies gezamenlijk op te trekken. We hebben er vertrouwen in dat de Utrechtse parochies met ongeveer 90 pelgrims gaan deelnemen aan deze bedevaart.
Inmiddels heeft er een voorbereidingsavond plaatsgevonden in de Gerardus Majella parochie.
De 21e januari is de beurt aan de drie parochies van pastoor Huitink. We willen beginnen met een gezamenlijke Mariavesper in de Aloysius kerk. Pastoor Los, Huitink en Ignatius Maria zullen in deze Mariavesper voorgaan. Aansluitend is er voor belangstellenden een kop soep en een broodje beschikbaar. Om 20.00 uur zal dan de feitelijke informatieavond beginnen in het parochiecentrum aldaar. Tijdens deze avond zal iemand van de VNB een toelichting geven op het bedevaartprogramma en is er gelegenheid voor inschrijving.
In verband met de catering is het van belang dat u zich via het centrale parochiesecretariaat aanmeldt: Adriaen van Ostadelaan 4, 3583AJ Utrecht, telefoon: 030-2546147 mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl.
Wij hopen velen van u op 21 januari te mogen ontmoeten.

VIERINGENOVERZICHT OP WEBSITE
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de nieuwe website van de Samenwerkende parochies katholiek Utrecht. Omdat wij menen dat de parochianen van de drie parochies toch over een overzicht moeten beschikken waar welke vieringen er zijn in onze kerken, hebben wij deze informatie op de nieuwe website geplaatst.
In 2018 gaan we verder met het invullen van de website: www.katholiekutrecht.nl.
Tot nader order zijn de berichten ook nog steeds op  www.stmartinusutrecht.nl te vinden.

ACTIE KERKBALANS
In de tweede helft van januari wordt in alle kerken van ons land weer de actie Kerkbalans gehouden. Het doel van de actie is om financiële middelen te verwerven voor het in stand houden van de kerk. Omdat kerken geen steun van de overheid krijgen, is de parochie hoofdzakelijk afhankelijk van uw bijdrage.
Vrijwilligers zullen in de week van 22-29 januari de Kerkbalansenvelop bij u bezorgen en in de week erna het antwoordformulier ophalen.
Willen de wijkcontactpersonen in het komend weekend van 20-21 januari na de viering de Kerkbalansenveloppen ophalen?
Voor onze ‘gastparochianen’ liggen enveloppen van de Kerkbalans achter in de Kerk.

IEDEREEN ONDER DAK ZOEKT TIJDELIJKE LOGEERPLEKKEN
Op verzoek van pastor Gerrit-Jan Westerveld vragen we nogmaals uw aandacht voor het verzoek van de stichting “Iedereen Onder Dak”. Zij zoeken tijdelijke logeerplekken voor alleenstaande vluchtelingen die nog in procedure zijn. Als u 2 weken tot 3 maanden een logeerplek beschikbaar hebt, en eventueel mee zou willen werken, kunt u achterin de Aloysiuskerk een A4 vinden met meer informatie over de procedure en begeleiding. Mensen van de stichting komen eerst op huisbezoek om al uw vragen te beantwoorden. U kunt ook contact opnemen met pastor Marieke Sillevis Smitt: Predikante voor en met ongedocumenteerden in Utrecht/provokant Onverwacht Opgewekt. Diaconie Protestantse Gemeente Utrecht. Tel: 06 - 122 64 584. E-mail: m.sillevis@protestant-utrecht.nl; marieke@onverwachtopgewekt.nl. Internet: www.pgu.nu en www.onverwachtopgewekt.nl
Namens de pastoraatsgroep: Ineke Malsch

 

 


 

St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
mededelingen rondom de koepel

6 JANUARI T/M  14 JANUARI 2018

 

Het nieuwe jaar is begonnen en we maken onze goede voornemens. Misschien zijn zelfs de eerste al gebroken. Vandaag ontmoeten we de koningen bij Jezus. De drie mannen vertegenwoordigen de hele wereld. Daarmee staan ze ook voor ons. Ze hebben geschenken bij zich, waarmee ze laten zien dat Jezus de grootste koning is. Vandaag staan ook wij bij Jezus aan de kribbe. Hoe brengen wij hem dank? Wat leggen wij neer bij de kribbe? We kunnen onze talenten bij de Heer neerleggen, onze zorgen en onze verlangens. Jezus hulde brengen, doen we door Hem te betrekken in alles wat we doen. Door te leven hoe hij het ons voordeed. Misschien moeten we ons dát voornemen, dit jaar Hem in alles wat we doen hulde te willen geven.
Sander Funcke - Pastoraatgroep

PAROCHIEAGENDA
za 06 jan
 
15.30 uur Antoniuskapel: doop van Willem ten Cate, pastores Huitink en Martens
18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck, cantor
eerste zondag door het jaar
zo 07 jan
09.30 uur eucharistieviering met driekoningenspel: pastoor Huitink, kinderkoor, gemengd koor en Mixtuur; aansluitend nieuwjaarsreceptie
ma 08 jan 
10.00 uur eucharistieviering Kerkhofkapel: pastoor Huitink
14.00 uur ouderensoos
20.00 uur ouderavond vormsel
di 09 jan 
10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel; pastor Oostendorp
16.30 uur evaluatie Lichtjestocht
19.45 uur Avinoe
wo 10 jan 
10.00 uur repetitie klein gemengd koor
19.30 uur redactievergadering Tussentijds Magazine
20.00 uur ouderavond eerste communie
do 11 jan 13.30 uur pastoraal team
vr 12 jan 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
tweede zondag door het jaar
za 13 jan
18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Smits, Mixtuur
zo 14 jan 
09.30 uur eucharistieviering; pastor Smits, Schola Aloysii
09.30 uur eerste communieproject

Maanag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Za 6 jan:
Wilem ten Cate, die vanmiddag door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap is opgenomen; overleden ouders Klaarenbeek-Buiting.
Zo 7 jan: ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Piet Greve.
Za 13 jan: jaargedachtenis Leo Brouwers; Piet van Burik en familie.
Zo 14 jan: jaargedachtenis Leo Brouwers.

COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor de geloofsgemeenschap € 181,00 en op Nieuwjaarsdag € 172,75.
Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte. De opbrengst daarvan is bestemd voor onze geloofsgemeenschap.
Wij danken u voor uw gaven.

TAIZÉVIERING ZATERDAG 6 JANUARI
Zaterdagavond 6 januari 2018 bent u welkom in de Johannes-Bernarduskerk (Hoograven) voor een gebedsviering in de sfeer van Taizé. De viering begint om 18.30 uur, vanaf ongeveer 18.00 uur worden de gezangen ingezongen. Oranje Nassaulaan 2

NIEUWJAARSRECEPTIES NA DE VIERINGEN OP ZONDAG 7 JANUARI
In veel geloofsgemeenschappen is het gebruik om op Driekoningen goed gelegenheid te nemen elkaar Nieuwjaar te wensen. Dit jaar is dat op zondag 7 januari, ook in de Aloysiusgeloofsgemeenschap.

VORMSEL JONGEREN 2018 – OUDERAVOND MAANDAG 8 JANUARI
De uitnodigingen voor het vormsel 2018 zijn verzonden aan de families die in het bestand bekend zijn.
De ouderinformatieavond zal plaatsvinden op 8 januari 2018 om 20.00 uur in het pastoraal centrum Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4. Later in januari start het programma voor de vormelingen.
Niets gehoord, toch belangstelling: meldt u aan: secretariaat@katholiekutrecht.nl, dan sturen we u het aanmeldingsformulier.

VIERINGENOVERZICHT OP WEBSITE
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de nieuwe website van de Samenwerkende parochies katholiek Utrecht. Omdat wij menen dat de parochianen van de drie parochies toch over een overzicht moeten beschikken vanwaar welke vieringen er rondom kerst zijn in onze kerken, hebben wij deze informatie op de nieuwe website geplaatst. Na de feestdagen gaan we verder met het invullen van de website www.katholiekutrecht.nl.
In het Tussentijds Magazine worden enkele vieringen niet correct vermeld; de correcties zijn op de website verwerkt.
Tot nader order zijn de berichten nog steeds op  www.stmartinusutrecht.nl te vinden.

21 JANUARI: MARIAVESPER EN INFORMATIEAVOND BISDOM LOURDESBEDEVAART 2018
Op zondag 21 januari zal om 18.30 uur in de Aloysiuskerk een Mariavesper worden gevierd. Deze vesper staat in het teken van de voorbereiding op de bisdom bedevaart naar Lourdes.
Deze bedevaart vindt plaats van 28 april t/m 5 mei 2018.
De Utrechtse pastoor Los (Licht van Christus), pater Ignatius Maria (Gerardus Majella) en pastoor Huitink (Martinus, Ludgerus en Salvator) hebben besloten om met Utrechtse parochies gezamenlijk op te trekken. We hebben er vertrouwen in dat de Utrechtse parochies met ongeveer 90 pelgrims gaan deelnemen aan deze bedevaart.
Inmiddels heeft er een voorbereidingsavond plaatsgevonden in de Gerardus Majella parochie.
De 21e januari is de beurt aan de drie parochies van pastoor Huitink. We willen beginnen met een gezamenlijke Mariavesper in de Aloysius kerk. Pastoor Los, Huitink en Ignatius Maria zullen in deze Mariavesper voorgaan. Aansluitend is er voor belangstellenden een kop soep en een broodje beschikbaar.
Om 20.00 uur zal dan de feitelijke informatieavond beginnen in het parochiecentrum aldaar. Tijdens deze avond zal iemand van de VNB een toelichting geven op het bedevaartprogramma en is er gelegenheid voor inschrijving.
In verband met de catering is het van belang dat u zich via het centrale parochiesecretariaat aanmeldt: Adriaen van Ostadelaan 4, 3583AJ Utrecht, telefoon: 030-2546147 mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl.
Wij hopen velen van u op 21 januari te mogen ontmoeten.